1,500,000

phu điêu phong cảnh vẽ màu, chất liệu xi măng vẽ màu, kích thước tủy theo từng tác phẩm, phù điêu được đắp vẽ chi tiết màu sắc đẹp giá tủy theo số lượng kích thước,nhiều hay ít của gia chủ.

Mô tả